DISCLOSE Webinar 2020

Op vrijdag 13 november 2020 organiseerde DISCLOSE een online webinar om de laatste resultaten te delen met experts en beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij de onderzoek en monitoringsagenda uit het Noordzeeakkoord. De webinar bestond uit 3 presentaties en een algemene introductie van het DISCLOSE project. De recordings van de gegeven presentaties staan hier beneden.

Achtergrond

Het Noordzeeakkoord (NZA) is een overeenkomst tussen de Nederlandse overheid, de sector voor windenergie op zee, de olie en gas industrie, visserij en natuurorganisaties over het toekomstige beheer van de Nederlandse Noordzee. In 2020 werd het NZA officieel goedgekeurd door de tweede kamer.

Het akkoord heeft ten doel gesteld om 13.7 % van de Nederlandse Noordzee bodem te vrijwaren van visserij in 2023, door beschermde gebieden in te stellen. Dit proces werd gestart in 2021 met de instelling van 7.15 % van de Nederlandse Noordzee als gesloten gebieden, gelegen op de Doggerbank, de Klaverbank, het Friese Front en de Centrale Oestergronden. Naast het instellen van beschermde gebieden is ook een tienjarig onderzoek- en monitorprogramma opgericht onder het NZA. Dit programma moet ervoor zorgen dat de toekomstige transities in Voedsel, Natuur en Energie binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee blijven. Daarnaast is het bedoeld om de natuur en soort-specifieke bescherming te versterken. Een bedrag van 55 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld voor dit onderzoek- en monitorprogramma.

Drie expertgroepen zijn gevormd om de onderzoek en monitor plannen onder het NZA verder uit te werken. Deze DISCLOSE-webinar werd georganiseerd om de meest recente DISCLOSE resultaten te presenteren aan de experts, opdat er kan worden voortgebouwd op de innovatieve technieken ontwikkeld binnen DISCLOSE. DISCLOSE heeft een grote waarde voor dergelijke grootschalige monitoring en onderzoeksprojecten gericht op kennisvergroting van het zeebodemleven en haar gezondheid. Zo kan bijvoorbeeld de innovatieve combinatie aan zeebodem survey technieken ontwikkeld binnen DISCLOSE, samen met de verworven kennis van de expedities naar de Bruine Bank, ingezet worden bij de in het NZA-verplichte monitoring van de kwetsbare zandkokerworm riffen. Ook kunnen de DISCLOSE resultaten van waarde blijken in de lange-termijn monitoring op eventueel bodemherstel in de nieuwe gesloten gebieden, omdat ze een completer beeld geven van de biologische en omgeving omstandigheden van een gebied.

Deze webinar werd ook bijgewoond door Noordzee-experts die niet direct betrokken zijn bij het NZA, omdat de toepassing van de ontwikkelde technieken binnen DISCLOSE ook de huidige monitoring kunnen verbeteren die plaatsvinden onder de Kader Richtlijn Marien en voor potentiele windpark-locaties.

“Webinar introductie”

Han Olff

“Sabellaria spinulosa riffen op een dynamische zandbodem
en de gevolgen voor bescherming” 

Karin van der Reijden

“Innovative techniques using acoustic monitoring
for benthic habitat analysis”
(English)
Leo Koop

“Bescherming van benthische biodiversiteit”
Peter Herman