De projectgroep

Leo Koop

Leo Koop

PhD student TU Delft
l.koop*tudelft.nl

Biosketch

Ik ben Leo Koop, geboren in Spanish Lookout in Belize, en ik doe momenteel een PhD in het DISCLOSE project aan de Technische Universiteit te Delft. Aan de Universiteit van Belize ontving ik mijn bachelor in wiskunde, met een minor in computerwetenschappen. In 2013 ontving ik een Erasmus Mundus beurs om de master “Computer Simulation for Science and Engineering” te kunnen volgen. Het eerste jaar hiervan studeerde ik aan de Technische Universität in Berlijn, en het tweede jaar was aan de TU Delft. Gedurende mijn master thesis met als onderwerp “Simulating Hearing Loss Using a Transmission Line Cochlea Model”, paste ik een populair model van het menselijke binnenoor aan zodat het voor het eerst gebruikt kon worden als simulator voor gehoorverlies. De aanpassing aan het model bestond uit geavanceerde verwerkingen van akoestische signalen. Deze ervaring, samen met mijn persoonlijke ‘erfenis’ van het Belize Barrière Rif, zorgde voor mijn interesse in het DISCLOSE project. Het Belize Barrière Rif is onderdeel van het Meso-American Barrier Rif systeem. Het is het grootste Barrière Rif is op het westelijk halfrond en behoort tot het werelderfgoed. Alleen het Australische Great Barrier Rif is groter. Zodoende heeft Belize, een klein, prachtig land, een grote verantwoordelijkheid in de bescherming van het rif. Met mijn bijdrage in het DISCLOSE project wil ik waardevolle informatie verzamelen en leveren over het Nederlands continentaal plat. Daarnaast zal mijn ervaring met de kartering van zeebodemleefgebieden zeer waardevol en toepasbaar zijn in mijn moederland Belize.
Dick Simons

Dick Simons

Projectleider TU Delft
d.g.simons*tudelft.nl

Biosketch

Dick Simons studeerde in 1983 af in Natuurkunde aan de universiteit van Leiden (cum laude). In 1988 promoveerde hij aan diezelfde universiteit, waarna startte bij het “Underwater Technology Department” van TNO Defense, Security and Safety” in Den Haag. Vanaf 2000 was hij verantwoordelijk voor al het onderzoek op het gebied van akoestische propagatiemodellen voor onderwater. Begin 2004 krijgt Simons daarnaast een leerstoel zeekartering bij het Delftse instituut voor “Earth Observation and Space Systems (DEOS)” aan de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek, aan de TU Delft. Vanaf eind 2006 is hij hier fulltime professor met een leerstoel in akoestische remote sensing. Zijn onderzoeksgebieden zijn: akoestische kartering van de zeebodem, sedimentclassificatie middels het invers modelleren van single- and multibeam signalen, fenomenologische methoden voor sedimentclassificatie en het oplossen van inversieproblemen in de onderwaterakoestiek in het algemeen.
Binnen deze onderzoeksrichtingen geeft Simons leiding aan grote internationale projecten en speelt een vooraanstaande rol in de planning en uitvoering van de grote zeegaande experimenten, die voor deze onderzoeksprojecten nodig zijn. Professor Simons is daarbij altijd op zoek naar mogelijkheden om akoestische remote sensing op nieuwe manieren toe te passen. Voorbeelden hiervan zijn het meten van veranderingen in de atmosfeer met passieve meettechnieken gebruik makend van (onhoorbaar) infrageluid, het niet-destructief inmeten van zandfilters en het in kaart brengen van vliegtuiglawaai middels akoestische beeldvorming.
Mirjam Snellen

Mirjam Snellen

Begeleider TU Delft
m.snellen*tudelft.nl

Biosketch

Mirjam Snellen is Associate Professor in akoestiek bij het departement Vliegtuiggeluid en klimaatverandering aan de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek.
Christiaan van Sluis

Christiaan van Sluis

Projectleider Stichting De Noordzee
c.vansluis*noordzee.nl

Biosketch

Christiaan van Sluis is marien bioloog met een master in marien onderzoek en marien beleid. Hij is pragmatisch, internationaal georiënteerd en gericht op sociale relaties. Gedurende zijn studie richtte Christiaan zich voornamelijk op menselijke effecten op het mariene organismen en de opbouw en het functioneren van mariene ecosystemen. Hij organiseerde veldexperimenten in Zweden, Wales en deed drie maanden vrijwilligerswerk op het afgelegen eiland Rodrigues in de Indische Oceaan. Zijn werkervaring bij IMARES, de Hogeschool Zeeland, Arcadis en Stichting De Noordzee en vele contacten stellen hem in staat sterk bij te dragen op inhoudelijk, relationeel en procesmatig vlak. Zo werkte hij aan projecten rond Building with Nature, Natura 2000, de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, Kustverdediging en Offshore olie en gas. Bij Stichting De Noordzee is Christiaan naast algemeen ecoloog ook werkzaam als programmamanager van het dossier Ruimte voor natuur en beschermde gebieden.
Karin van der Reijden

Karin van der Reijden

PhD student Rijksuniversiteit Groningen
k.j.van.der.reijden*rug.nl

Biosketch

Geboren en getogen in Schiedam (NL), verhuisde Karin naar Groningen om mariene biologie te studeren aan de Rijksuniversiteit. Tijdens deze studie specialiseerde ze zich in mariene ecologie, met een interesse in toegepaste studies naar (trofische) interacties tussen organismen en de interacties met hun omgeving. Karin versterkte bijvoorbeeld het onderzoeksteam van het ‘Waddensleutels’ project, dat de effecten van droogvallende mosselbanken op het voedselweb onderzocht. Nadat ze in 2013 cum laude haar master haalde, werkt ze 2 jaar bij Wageningen Marine Research in IJmuiden. Hier werkte ze aan verschillende projecten, allemaal gericht op de bijvangst in de Nederlandse platvis-visserij. Relevante onderzoeksvragen hierbij waren: “welke soorten worden bijgevangen en in welke hoeveelheden?”, “Hoeveel procent van de schar, schol en tong overleeft het bijvang-proces?” en “Is de pulse-trawl een duurzaam alternatief voor de traditionele boomkor?”. In mei 2016 startte Karin haar PhD in het DISCLOSE project aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Han Olff

Han Olff

Projectleider Rijksuniversiteit Groningen
h.olff*rug.nl

Biosketch

Han Olff is een gerenommeerd internationaal onderzoeker. Hij onderzoekt de structuur en het functioneren van diverse ecosystemen en in het bijzonder hoe planten, herbivoren, roofdieren en organismen die deze afbreken, samenleven in het ecosysteem. Zijn eerste grote doorbraak in dit onderzoek bracht naar voren hoe, en onder welke omstandigheden, grazers de diversiteit van een plantengemeenschap kunnen vergroten. Recenter toonde Olff aan dat predatie (top-down) en voedselafhankelijke (bottom-up) processen in het voedselnetwerk van savannen sterk met elkaar interacteren. Zijn veldonderzoek in de Serengetie liet zien dat gradiënten in het landschap zoals regenval en bodemrijkdom niet alleen de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit van voedsel beïnvloeden. Daarnaast beïnvloeden deze gradiënten ook nog eens de interacties tussen grazers en hun migratiepatronen. Voortbouwend op deze ontdekkingen toonde Olff recentelijk aan dat er op een kwelder een sterke wisselwerking is tussen ‘groene’ voedselnetwerken (die op grazers berusten) en ‘bruine’ voedselnetwerken (die op afbrekende organismen berusten). Zijn werk op het gebied van dit soort hybride netwerken heeft geleid tot nieuw onderzoek naar niet-trofische interacties in Europese en West-Afrikaanse getijdensystemen, waar ‘biobouwers’ zoals wormen, zeegras en kweldervegetatie de abiotische omstandigheden in grote mate bepalen en daarmee een sleutelrol spelen in voedselnetwerken, interactieve netwerken en biodiversiteit. Dit werk is niet alleen van fundamenteel belang, maar is ook in grote mate relevant voor lokale, regionale en wereldwijde natuurbescherming en herstelprojecten. Han is erg actief in het vertalen van onderzoeksresultaten naar praktische adviezen voor het beheer van verschillende land- en zee-ecosystemen. Dit in Nederland, maar ook in Zuid Afrika, Mauritanië, Tanzania en Kenia. Hij is een autoriteit op het gebied van ecologie en natuurbehoud die frequent wordt geïnterviewd voor de radio, televisie en kranten en speelt een actieve rol in discussies rond natuurbehoud op sociale media.
Laura Govers

Laura Govers

Begeleider Rijksuniversiteit Groningen
l.l.govers*rug.nl

Biosketch

Als gepassioneerd marien ecoloog bestudeer ik ecosysteemprocessen in kustgebieden over de wereld. Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op de Waddenzee waar ik biogeomorphologische processen bestudeer, de wisselwerking tussen zandplaten en eilanden over lange afstanden. Daarbij richt ik mij vooral op de lagere trofische niveaus (in het bijzonder zeegrassen). Hoewel mijn onderzoek fundamenteel is, werk in nauw samen met beheerders en maatschappelijke organisaties zodat de onderzoeksresultaten meegenomen worden in beleid en beheer. Het DISCLOSE-project, waarin ik Karin van der Reijden begeleid, past goed bij zowel mijn wetenschappelijke interesse als doelstellingen voor natuurbehoud.
Adriaan Rijnsdorp

Adriaan Rijnsdorp

Begeleider Rijksuniversiteit Groningen
adriaan.rijnsdorp*wur.nl

Biosketch

Adriaan Rijnsdorp is senior onderzoeker bij Wageningen Marine Research. Als visserijbioloog werkt hij sinds 1980 aan commerciële vissoorten (in het bijzonder platvis), visserijgeïnduceerde evolutie, ecosysteemeffecten van visserij en het gedrag van vissers en hun vloten.
Sarah O'Flynn

Sarah O’Flynn

PhD student NIOZ Yerseke
sarah.oflynn*nioz.nl

Biosketch

Sarah O’Flynn komt uit Co. Cork in Ierland. Als PhD student in het DISCLOSE project is ze verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Ze ontving haar bachelor in ‘Environmental Sciences (Zoology)’ aan de Universiteit van Cork. In 2005 rondde ze haar master in Marine en Lacustrine Sciences af aan de Universiteit van Gent, met een thesis naar het ecologische belang van drijvend zeewier als schuilplek en voedselbron voor vogels en vissen. Na haar studie begon ze als Environmental Scientist bij Fugro EMU limited in het Verenigd Koninkrijk, waar ze ervaring opdeed in offshore werk, milieurapportages, mariene taxonomie en projectcoördinatie. Ze ontwikkelde interesse in de impact van natuurlijke en menselijke invloeden op de leefgemeenschappen op de zeebodem (macrofauna). Voor haar werk bij het NIOZ zal ze soortseigenschap-gebaseerde analyses uitvoeren om de veerkracht van verschillende leefgemeenschappen vast te stellen. Dit als onderdeel van het DISCLOSE project, dat de verspreiding, structuur en het functioneren van kwetsbare leefgemeenschappen en -gebieden in de Nederlandse Noordzee bestudeert.
Tom Ysebaert

Tom Ysebaert

Projectleider NIOZ Yerseke
tom.ysebaert*nioz.nl

Biosketch

Tom Ysebaert is senior onderzoeker bij het NIOZ, afdeling Estuariëne- en Deltasystemen in Yerseke.
Peter Herman

Peter Herman

Begeleider NIOZ Yerseke
peter.herman*deltares.nl

Biosketch

Peter Herman is senior onderzoeker bij het departement Mariene- en kustsystemen bij het Delfts instituut Deltares.